Tijdlijn

 • Welke belangrijke- en hoogte punten hebben we tot nu toe met stichting MUS bereikt 

 

2024

 • Intentieverklaring getekend tussen Stichting MUS en Stichting Prisma, waar Fittin onderdeel van is. Fittin zal de zorg en ondersteuning gaan bieden aan de toekomstige bewoners van MUS.  

 

2023

 • Selectie proces doorlopen welke zorgaanbieder Stichting MUS zal ondersteunen.
 • Verdere ontwikkeling van de woonvorm van Stichting MUS.
 • Het ontwerp van MUS is definitief.
 • Omgevingsvergunning is ingediend.

 

2022

 • Stichting MUS heeft twee nieuwe bestuursleden.  
 • Kennismaking met de nieuwe wethouder van de gemeente Vijfheerenlanden.
 • Ontwikkeling van de woonvorm van MUS krijgt verder vorm in gesprek met de projectontwikkelaar en KleurrijkWonen. 
 • Getekende intentieverklaring tussen KleurrijkWonen en Stichting MUS t.b.v de ontwikkeling van de woonvorm MUS 

 

2021

 • Ontwikkeling van de woonvorm van MUS krijgt steeds meer vorm door de architect en projectontwikkelaar.
 • Naast de projectontwikkelaar is ook de woningbouwcoöperatie KleurrijkWonen aangesloten als gesprekspartner om MUS te realiseren. 
 • Stichting MUS heeft de Anbi- Status gekregen. 
 • Prachtige sponsoractie heeft plaats gevonden waardoor MUS 4529 euro heeft gekregen. 
 • Stichting MUS heeft nieuw bestuurslid, André Kolenberg

 

2020

 • Aanbod van het militair orkest om op 12 juni 2020 een benefietconcert te organiseren waarvan de opbrengsten ten goede komt aan MUS. Door de corona – maatregelen is het concert helaas uitgesteld.  
 • Communicatie flyer en praatplaat zijn ontwikkeld met de werkgroep communicatie.
 • Website van Stichting MUS is gelanceerd.  
 • Prachtige gift is ontvangen van de Rabobank Lek en Merwede, 
 • De werkgroepen Sponsoring PR en Communicatie, Wonen en Zorg zijn gestart om doelstellingen uit te werken. 
 • Locatie voor Stichting MUS is gevonden na gesprekken met gemeente en projectontwikkelaar!
 • Eerste schetsontwerp van het toekomstig wooninitiatief is gerealiseerd! 
 

2019

 • Draagvlak vanuit persoonlijk en lokaal netwerk, burgers, bedrijven en sportverenigingen is gecreëerd. Gemeente, sociaal team en zorgaanbieder zijn betrokken en denken mee
 • Financiële ondersteuning door de gemeente Vijf Heerenlanden voor het inhuren van een projectleider voor één dag per week voor 2019. Voor 2020 is dit gecontinueerd.
 • Profielschets opgesteld voor toekomstige begeleiders
 • Spontane fundraising acties zijn ontstaan van bedrijven en betrokkenen om het wooninitiatief te realiseren die de opbrengsten aanbieden aan MUS, in 2019 goed voor € 5.500, —

 

2018

 • Oprichting Stichting MUS
 • Organisatiestructuur is bepaald
 • Geïnteresseerde bewoners & draagkracht vanuit de ouders gerealiseerd door mensen direct te betrekken bij dit initiatief. We hebben ongeveer 80 ambassadeurs/betrokkenen en er zijn 17 ouders van kinderen met een beperking. In 2018 hebben 6.800 mensen gestemd op MUS als beste burgerinitiatief van Leerdam 201