Privacy Statement Stichting MUS

Contactgegevens
Stichting MUS
Adres: Noorderveld 68 4143 VM Leerdam
Telefoonnummer:
Vragen over gegevensverwerking kunt u stellen aan:
Secretaris; Dietward Bruin
info@stichtingmus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting MUS verzamelt zo min mogelijk persoonlijke gegevens van je. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld bij aanmelding voor MUS, beoordeling van je aanmelding; telefonische overleg; direct-mailing over informatie betreffende MUS (nieuwsbrief), of ter voorbereiding van een intakegesprek of bijeenkomsten.

Dit zijn de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Indicatie


Gebruik van foto’s op de website van MUS en of sociale media

Er wordt voorafgaand aan het maken van de foto toestemming gevraagd voor het maken en plaatsen van de foto op de website van MUS en of sociale media.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer er persoonlijke gegevens en/of privacygevoelige persoonsgegevens van jouw besproken worden vragen wij vooraf hiervoor toestemming. Deze gegevens zullen alleen in een verslag verwerkt worden, wanneer er van jouw toestemming is.

Gegevens die we verwerken en die je persoonlijk aan ons verstrekt
Achtergrondinformatie
Informatie over zorgindicatiestelling/ beschikking WMO

Voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken
Je persoonsgegevens gebruiken we alleen voor onderstaande doelen:

 • Je plaatsing bij MUS of plaatsing op de wachtlijst
 • Je attenderen over de status bij plaatsing of op de wachtlijst
 • Informatie verstrekken ter voorbereiding van een intakegesprek
 • Uitnodigingen voor cliëntbijeenkomsten.

Wij gebruiken de gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij bewaren je persoonsgegevens totdat:

 • Je geplaatst wordt bij MUS
 • Je op enig moment zelf aangeeft niet meer op de wachtlijst te willen staan
 • Je wachtlijst-inschrijving niet (meer) wordt verlengd

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens
Personalia > Bewaartermijn tot 5 jaar na het verlaten van het wooninitiatief
Adres > Bewaartermijn idem

Delen van persoonsgegevens met derden
Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend met jouw toestemming aan de betrokken begeleider/zorgleverancier verstrekt en alleen als dit nodig is:
1) ter voorbereiding van een intakegesprek;
2) de uitvoering van een zorgovereenkomst of
3) om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. We verzamelen ook informatie over het gebruik van onze website met analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.
Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die je computer, tablet of smartphone, bewaart wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt. Dankzij deze cookies kunnen wij onze website optimaliseren en het gebruiksgemak verbeteren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Selecteer hiervoor de hulpfunctie van je browser of op je toetsenbord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar X

Identiteit vaststellen bij verzoek
Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto; de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort); paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MUS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stichtingmus.nl